Photo_013 Photo_002 Photo_003 

Photo_005 Photo_010a Photo_006
Pilote : Nicola GOYET